Tadalafil

Illustration

Bijsluiter Tadalafil

● Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen.● Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.● Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen heeft.
Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven. Geef het dus nietdoor aan iemand anders. Het kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als zedezelfde verschijnselen hebben als u.

In deze bijsluiter:

1. Wat is Tadalafil en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Tadalafil gebruikt
3. Hoe wordt Tadalafil ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Tadalafil
6. Aanvullende informatie

Wat is tadalafil en waarvoor wordt het gebruikt

Tadalafil wordt geleverd als licht gele filmomhulde tabletten. Ze zijnamandelvormig en hebben de aanduiding “C 10” op een zijde. Dezetabletten zijn verkrijgbaar in stripverpakkingen die 4 tablettenbevatten.

Tadalafil is voor de behandeling van mannen met een erectiestoornis. Ditis wanneer een man geen erectie kan krijgen of niet lang genoeg eenerectie kan behouden voor een succesvolle geslachtsgemeenschap.

Tadalafil behoort tot de groep van geneesmiddelen diefosfodiesteraseremmers van het type 5 worden genoemd. Na seksuelestimulatie helpt Tadalafil de bloedvaten in de penis ontspannen waardoorhet bloed uw penis instroomt. Dit resulteert in een verbetering van uwerectie. Tadalafil werkt niet indien u geen erectiestoornis heeft.

Het is belangrijk om te weten dat Tadalafil niet werkt in afwezigheid vaneen seksuele stimulus. U en uw partner moeten weten dat er een voorspelnodig is, net zoals u zou doen als u geen geneesmiddel voor eenerectiestoornis zou gebruiken.

Wat moet u weten voordat u tadalafil gebruikt

Gebruik Tadalafil niet:
● Als u geneesmiddelen gebruikt die organische nitraten bevatten ofstikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet. Deze geneesmiddelen wordengebruikt voor de behandeling van angina pectoris (pijn op de borst).Tadalafil toonde aan dat de effecten van deze geneesmiddelen wordenversterkt. Vertel uw arts als u een geneesmiddel gebruikt dat nitraatbevat, of als u dit niet zeker weet.● als u ernstige hartproblemen hebt of onlangs een hartaanval hebt gehad.● als u onlangs een beroerte hebt gehad.● als u een lage bloeddruk hebt of een hoge bloeddruk die niet onder controle is.● als u overgevoelig (allergisch) bent voor tadalafil of voor één van de andere bestanddelen van Tadalafil.

Pas goed op met tadalafil:

● Seksuele activiteit heeft een mogelijk risico voor patiënten methartproblemen omdat het een extra inspanning van uw hart vraagt. Als ueen hartaandoening heeft, dient u dat uw arts te vertellen.● Hieronder staan redenen vermeld waarom Tadalafil voor u niet geschikt kanzijn. Vertel uw arts wanneer een van deze redenen op u van toepassingis voordat u dit geneesmiddel gebruikt:● U heeft sikkelcelanemie (een afwijking van de rode bloedcellen),multipel myeloom (beenmergkanker), leukemie (bloedcelkanker) of eenmisvorming van uw penis.● U heeft lever- of nierproblemen.
Gebruik van Tadalafil samen met andere geneesmiddelen:
In het algemeen dient u uw arts of apotheker in te lichten als u anderegeneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt omdat deze elkaarsoms kunnen beïnvloeden. Dit is vooral belangrijk als u nitratengebruikt omdat u geen Tadalafil mag gebruiken als u deze geneesmiddelengebruikt.
U dient Tadalafil niet te gebruiken samen met andere geneesmiddelen voor de behandeling van een erectiestoornis.
Tadalafil is niet bedoeld voor gebruik door vrouwen of kinderen onder de 18 jaar.
Rijvaardigheid en bediening van machines:
Omdat duizeligheid is gemeld bij mannen die Tadalafil gebruikten inklinische studies, moet u bewust zijn van uw reactie op Tadalafil voordatu gaat autorijden of een machine bedient.
Informatie voor mannen die lactose, een van de hulpstoffen van Tadalafil, niet kunnen verdragen,:
Tadalafil bevat lactose en dient niet gebruikt te worden doorpatiënten met zeldzame erfelijke problemen van galactoseintolerantie, Lapp lactase tekort of gestoorde opname vanglucose-galactose

Hoe wordt Tadalafil ingenomen

Volg bij inname van Tadalafil nauwgezet de instructies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker.

De gebruikelijke dosering is an 10 mg tablet voor deseksuele activiteit. Als het effect van deze dosis te laag is, kan uwarts de dosis tot 20 mg verhogen. Tabletten Tadalafil moeten via de mondworden ingenomen. Slik de tablet in zijn geheel door met wat water. Ukunt Tadalafil met of zonder voedsel gebruiken.

U kunt een Tadalafil tablet innemen op elk tijdstip van 30 minuten tot 12uur voor seksuele activiteit. Tadalafil kan nog steeds effectief zijn tot24 na inname van de tablet. Het is belangrijk te weten dat Tadalafil nietwerkt als er geen seksuele stimulatie is. U en uw partner dienen samentot voorspel te komen, net als wanneer u geen geneesmiddel zougebruiken voor erectiestoornissen.

U mag Tadalafil NIET vaker dan eenmaal per dag gebruiken. Dagelijks gebruik van Tadalafil wordt sterk afgeraden.

Wanneer u meer Tadalafil heeft gebruikt dan u zou moeten:

Raadpleeg uw arts

mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Tadalafil bijwerkingen hebben. Deze bijwerkingen zijn gewoonlijk licht tot matig van aard.

De meest voorkomende bijwerkingen zijn hoofdpijn en een ontregeldespijsvertering. Minder vaak gemelde bijwerkingen zijn rugpijn,spierpijn, neusverstopping, blozen in het gezicht en duizeligheid.Gezwollen oogleden, oogpijn en rode ogen zijn soms gemeld.

Als u een van deze bijwerkingen heeft en als deze hinderlijk of ernstigzijn of wanneer deze niet verdwijnen, neem dan contact op met uw arts.

Overgevoeligheidsreacties (inclusief huiduitslag) kunnen optreden.

In zeldzame gevallen is het mogelijk dat een langdurige en somspijnlijke erectie optreedt na gebruik van Tadalafil. Als u een dergelijkeerectie heeft, die langer dan 4 uur duurt, neem dan direct contact opmet uw arts.

Wanneer uw pijn op de borst krijgt tijdens of na een seksueleactiviteit dient u geen nitraten te gebruiken en onmiddellijk medischehulp te vragen.

Als u bijwerkingen constateert die niet in deze bijsluiter worden vermeld, licht dan uw arts of apotheker in.

Hartaanval, beroerte en onregelmatige hartslag zijn zeldengerapporteerd bij mannen die Tadalafil gebruikten. De meeste, maar nietalle mannen waren bekend met hartproblemen voordat zij het geneesmiddelinnamen. Het is niet mogelijk te bepalen of deze bijwerkingen directgerelateerd zijn aan het gebruik van Tadalafil.

Bij n diersoort werden effecten gezien die mogelijkkunnen duiden op aantasting van vruchtbaarheid. Navolgbare onderzoekenbij de mens suggereren dat dit effect onwaarschijnlijk is bij mensen.

Hoe bewaart u Tadalafil

Houd buiten het bereik en het zicht van kinderen.

Bewaar in de oorspronkelijke verpakking.

Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op de verpakking en blister.

Aanvullende Informatie

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contactop met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voorhet in de handel brengen.

Tags:

Meest recente berichten

Categorieën